Kalendár

November
P U S Š P S N
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Aktuality
01.08.2018

Výzva na darovanie krvi

Potrebné sú všetky krvné skupiny! Hláste sa na t.č.036/6307900. Ďakujeme.
09.07.2018

Prvá pomoc na slovenských cestách.

Dňa 11. júla 2018 môžete na cestách nášho okresu stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža
28.02.2018

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Klientsky deň -  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám
28.02.2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Klientsky deň - poradenstvo a sociálna rehabilitácia 
02.05.2017

Nový predseda ÚzS SČK

Na VI. územnom sneme SČK, konanom 29. apríla 2017 v Leviciach, bol za predsedu Územného spolku SČK Levice zvolený Mgr. Peter Benček.  
23.01.2017

Benefity pre darcov krvi

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.
04.11.2016

SEPRP

Prvá pomoc môže byť aj zábavná. V Krajine záchrancov spojili svoje sily s kreatívnym projektom Baštrng a vytvorili sériu vtipných edukačných videí k prvej pomoci pod názvom "Sedlácka prvá pomoc".
06.05.2016

Slovenský Červený kríž oceňoval

Do Knihy cti SČK bol zapísaný aj Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
0/0

O nás

Všeobecná informácia: Národná spoločnosť Slovenský Červený kríž (ďalej len „SČK“) je jediná, vládou slovenskej republiky dňa 8.12.1992 uznaná národná spoločnosť Červeného kríža, pôsobiaca na celom území SR podľa Ženevských dohovorov, ich Dodatkových protokolov a zákona č.460/2007 o SČK a o ochrane znaku a názvu Červeného kríža. Ako pomocná organizácia orgánov verejnej správy pôsobí v humanitárnej oblasti a plní úlohy ustanovené medzinárodnými zmluvami a týmto zákonom.

Slovenský Červený kríž je súčasťou Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Je členom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca a pôsobí v súlade so základnými princípmi Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť), Štatútom Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, smernicami a ďalšími dokumentmi prijatými Medzinárodným hnutím Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

…viac na www.redcross.sk

Organizačná štruktúra
zo Stanov Národnej spoločnosti
Článok VIII

Všeobecné ustanovenia

1. Základnými organizačnými jednotkami Slovenského Červeného kríža sú miestne spolky, ktoré sa združujú do Územných spolkov.

2. Územné spolky sú vyššími organizačnými jednotkami SČK, ktoré v rozsahu ustanovenom zákonom vystupujú v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesú samostatnú zodpovednosť v týchto právnych vzťahoch.

3. Osobitnými organizačnými jednotkami SČK sú Mládež SČK a Vodná záchranná služba SČK.

4. Organizačnou jednotkou SČK je aj Ústredný sekretariát SČK .

Článok X
Územný spolok SČK

1. Územný spolok SČK /ďalej len „ÚzS SČK“/ je vyššia organizačná jednotka SČK s právnou subjektivitou v rozsahu ustanovenom zákonom o Slovenskom Červenom kríži (ďalej SČK) a vo svojom územnom obvode zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o SČK. Za týmto účelom hospodári s majetkom SČK, spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy, obcami, a vyššími územnými celkami a môže s nimi uzatvárať dohody o spolupráci. Územný spolok môže na plnenie úloh SČK zriaďovať osobitné zariadenia (vysunuté pracoviská).

2. Územný spolok plní úlohy podľa odseku 1 prostredníctvom zamestnancov SČK, zaradených do tejto organizačnej jednotky, prostredníctvom členov SČK registrovaných v miestnych spolkoch a prostredníctvom individuálnych členov registrovaných územným spolkom, ako aj prostredníctvom dobrovoľníkov.

3. Územný spolok vznikne (zanikne) dňom registrácie. Registráciu vykonáva ústredný sekretariát SČK….

Najvyšším orgánom územného spolku je snem územného spolku, ktorý sa schádza najmenej raz za 4 roky. Tvoria ho delegáti miestnych spolkov združených v územnom spolku, delegát mládeže a delegát vodnej záchrannej služby.

Stručná charakteristika Územného spolku SČK L E V I C E
(ďalej ÚzS SČK)

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice je právnická osoba, ktorá vznikla na základe registrácie podľa ust.č.8 ods.1,písm.b/ Stanov SČK a Zákona č.84/94 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK, § 2.,ods.2. ÚzS SČK priamo z novelizovaného zákona NR SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK poskytuje zdravotnícke, záchranné, sociálne a humanitné služby, spolupracuje pri každej verejnej a sociálnej starostlivosti, vykonáva preventívnu činnosť. SČK pôsobí v súlade s Ústavou SR a zákonmi SR. Jeho podrobnejšie úlohy upravuje koncepcia na roky 2009-2013 schválená na 4. Územnom sneme v Leviciach , konaného dňa 28.marca 2009.

Hlavnou programovou úlohou Územného spolku SČK je prevencia a pomoc občanovi v núdzi. S tým súvisí vzdelávanie v oblasti poskytovania sociálnych služieb, výučba prvej pomoci , darcovstvo krvi a pripravenosť na mimoriadne a nepredvídané situácie. Následný prvok vzdelávania je zamestnávanie v poskytovaní prednáškových, zdravotných a sociálnych službách a práca s dobrovoľníkmi.
Levický okres patrí medzi tri najväčšie okresy na Slovensku. Má 98 obcí a prakticky v každej tretej obci pôsobí Miestny spolok SČK – spolu 23 miestnych spolkov, ktoré sú súčasťou územného spolku SČK Levice, kde pôsobí 2 800 členov. Sekretariát Územného spolku SČK, ako právnická osoba má 13 zamestnancov na pracovnú zmluvu a do 250 príležitostných dobrovoľníkov ročne. Od roku 1993 poskytuje terénne sociálne služby. ÚzS presadzuje a uvádza do praxe nové pilotné projekty, ktoré si vyžadujú partnerstvá, kooperáciu a spoluprácu s verejnosťou ako takou.

Právne dokumenty
– Zákon NS SR č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a o ochrane znaku a názvu ČK
– Stanovy SČK
– Registračný list Územného spolku SČK Levice
– Menovací dekrét štatutárneho zástupcu – riaditeľa sekretariátu
– Registrácia IČO,DIČ

Štatutárny zástupca: Oľga Szalmová, riaditeľka sekretariátu ÚzS

Štatutárny orgán: Územná rada SČK Levice:
1. Mgr. Peter Benček, predseda ÚzS SČK, člen najvyššej rady SČK
2. Branislav Štefanický
3. PhDr. Oľga Nagyová
4. Ing. Elemír Szücs
5. Mária Želiarová
6. Mgr. Iveta Lešťanová
7. Mgr. Zuzana Kováčiková
8. Vladimár Kubas, predseda Vodnej záchrannej služby
9. Kristína Tóthová, predsedkyňa ÚzR Mládeže SČK

Územná rada je stálym zastupiteľským orgánom členov územného spolku pôsobiacim medzi snemami územného spolku. Funkčné obdobie je štvorročné a skončí zvolením novej územnej rady. Územná rada rozpracúva úlohy a materiály prijaté územným smenom a premieta ich do sa do ročných plánov činnosti.
Spravuje fondy, usmerňuje a koordinuje činnosť sekretariátu, spravuje majetok územného spolku, prerokováva návrhy rozpočtu a ročnú správu o výsledku hospodárenia, hodnotí a kontroluje prácu štatutára, v zmysle Stanov informuje prezídium a generálneho sekretára SČK o činnosti a plnení úloh územného spolku. Zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona o SČK.