Kalendár

Január
P U S Š P S N
12345
6789101112
1314151617
18
18. 1. 2020 - 18. 1. 20208 hodinový kurz prvej pomoci
19
20
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
21
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
22
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
23
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
24
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
25
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
26
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
27
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
28
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
29
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
30
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
31
20. 1. 2020 - 16. 2. 2020Vy rozhodujete, my pomáhame
Aktuality
09.07.2018

Prvá pomoc na slovenských cestách.

Dňa 11. júla 2018 môžete na cestách nášho okresu stretnúť dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža
28.02.2018

Centrum nepočujúcich ANEPS Levice

Klientsky deň -  pomoc osobám s poruchami sluchu, nepočujúcim a ich rodinám
28.02.2018

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Klientsky deň - poradenstvo a sociálna rehabilitácia 
02.05.2017

Nový predseda ÚzS SČK

Na VI. územnom sneme SČK, konanom 29. apríla 2017 v Leviciach, bol za predsedu Územného spolku SČK Levice zvolený Mgr. Peter Benček.  
23.01.2017

Benefity pre darcov krvi

Po rozkliknutí nájdete zoznam benefitov, ktoré ponuká mesto Levice pre mnohonásobných darcov krvi.
04.11.2016

SEPRP

Prvá pomoc môže byť aj zábavná. V Krajine záchrancov spojili svoje sily s kreatívnym projektom Baštrng a vytvorili sériu vtipných edukačných videí k prvej pomoci pod názvom "Sedlácka prvá pomoc".
06.05.2016

Slovenský Červený kríž oceňoval

Do Knihy cti SČK bol zapísaný aj Klub zdravých materských škôl pri Územnom spolku SČK v Leviciach.
23.04.2016

Projekt Humanitko

V projekte Humanitko už 12 ZŠ.
0/0

Štatút Klubu zdravých materských škôl

ŠTATÚT

Klubu zdravých materských škôl pri Územnom spolku Slovenského Červeného kríža v Leviciach

 

Zriaďovateľ:

Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice, Poľná ul. č. 6, 934 01 Levice (ďalej ÚzS SČK) v zastúpení Ing. Stanislavou Sládečekovou, riaditeľkou Územného spolku.

IČO: 00415979, mobil 0903558911, 036/6307900, e-mail levice@redcross.sk

Vznik Klubu ZMŠ: 14. 03. 2007

Na pracovnom stretnutí učiteľov – zdravotníkov materských škôl okresu Levice bol prejednávaný a schválený Štatút Klubu zdravých materských škôl (ďalej KZMŠ).

Zmeny v Štatúte KZMŠ podliehajú schváleniu Územnej rady SČK v Leviciach uznesením. Informácie o činnosti klubu sú priebežne zasielané na vedomie prezídiu a ústrediu SČK v Bratislave.

Článok 1

Poslanie:

Klub zdravých materských škôl vznikol na základe dlhoročnej  spolupráce  Územného spolku SČK v Leviciach s materskými školami (ďalej MŠ) okresu. Poslaním KZMŠ je vytvárať priestor pre realizáciu projektov ovplyvňujúcich zdravé životné prostredie, zdravý vývoj detí predškolského veku s minimalizovaním rizikových faktorov. Rozvíjať oblasť zdravého životného štýlu smerom k dospelým (učitelia, rodičia) a deťom. V rámci klubu podporiť nové mainstreamingové aktivity (odber krvi), dobrú prax šíriť po celom Slovensku. Klub plní poslanie aj smerom k jeho základni. Na spoločných stretnutiach sa intenzívnejšie zameriava na efektívnu zdravotnú výchovu členiek a im zverených detí. Cieľom je, vyvolať zmeny vo sfére poznatkov, chápať ich vo vzájomných súvislostiach, následne ovplyvňovať hodnotový systém a priniesť posun v presvedčeniach a postojoch. Napomôcť získaniu potrebných zručností, ktoré vedú k vyvolaniu zmeny konania a životného štýlu. V tomto duchu Klub zdravých MŠ podporuje poslanie Červeného kríža a Červeného polmesiaca.

Článok 2

Členstvo:

2. 1 Členstvo je pre MŠ dobrovoľné, postavené na kolektívnom členstve MŠ v Slovenskom Červenom kríži v zmysle Stanov SČK. Členom Klubu sa môže stať ktorákoľvek materská škola v okrese, ktorá sa stotožňuje s koncepciou SČK. Člen SČK záujem o členstvo v KZMŠ uvedie v Prihláške za člena SČK v časti oblasť záujmu pre spoluprácu (vzor tlačiva je prílohou Štatútu).  

Členstvo zaniká: vystúpením člena (písomne), resp. zrušením MŠ.

2. 2 Škola si určí jedného člena, ktorý bude kontaktnou osobou pri jej zastupovaní na pracovných stretnutiach klubu.

Práva člena:

 • volí členov Rady klubu a môže byť volený do jej orgánov
 • podáva návrhy na zmeny v Štatúte a skvalitnenie činnosti KZMŠ
 • vyjadruje sa k plánu činnosti a schvaľuje ho
 • zúčastňuje sa aktivít klubu
 • propaguje na verejnosti poslanie SČK
 •  získava darcov krvi z radov rodičov

Povinnosti člena:

 • zúčastňuje sa pracovných stretnutí
 • informuje vysielajúcu školu o činnosti klubu
 • platí členskú známku (2,00 €)
 • neúčasť na členskej schôdzi (pracovnom stretnutí) oznámi Rade klubu písomnou formou, prípadne telefonicky

2. 3 Fond sa tvorí:

 • z členských známok SČK (ročný členský príspevok je 2,00 € za osobu)
 • z darov fyzickej a právnickej osoby (FO/PO)
 • z dobrovoľných darov
 • z projektov

Všetky dary sú  riadne vedené v účtovníctve ÚzS SČK v zmysle Stanov SČK a platných právnych noriem o hospodárení.

2. 4 Použitie fondu:

 • ako zdroj financovania aktivít schválených klubom

-     na financovanie špecifických nákladov spojených s prevádzkou klubu  (papier, obálky, poštovné,   

      výroba metodiky, materiálov, loga  a iné).

2. 5 Kontrola a spravovanie:

Fond spravuje Kontrolná a revízna rada (KRR) pôsobiaca ako volený orgán pri ÚzS SČK Levice. Dozor nad fondom bude vykonávať poverená členka Rady klubu zdravých MŠ.

Článok 3

Registrácia:

Registrovaná MŠ dostane registračný list a logo KZMŠ, ktoré umiestni v škole na viditeľnom mieste. Autorkou loga je Mgr. Marianna Kollárová. Logo bolo schválené na ustanovujúcom stretnutí klubu 14. 03. 2007.

Korešpondencia KZMŠ je vedená v zmysle Dizajn Manuálu SČK.

Článok 4

Činnosť Klubu:

 • pracovné stretnutia minimálne 2x v kalendárnom roku, ďalšie podľa potreby
 • príprava a vzdelávanie členov klubu
 • podpora nečlenov klubu a zapájanie ich do projektov KZMŠ
 • spolupráca s SČK na projektoch Malí zdravotníci, Kvapka krvi, Evička a deti (mládež SČK), využívanie zdravotno-výchovnej hry Evička nám ochorela
 • spolupráca pri organizovaní obvodných prehliadok „Malí zdravotníci“ v oblasti poskytovania prvej pomoci
 • presadzovať dobrú prax na tých najvyšších úrovniach
 • vytvárať a dopĺňať prezentačný materiál pre zviditeľňovanie činnosti KZMŠ
 • robiť publicitu prostredníctvom web stránky SČK, ako i v médiách
 • spolupracovať na nových projektoch, ktoré budú nadstavbou zdravotnej výchovy v oblasti zdravého životného štýlu
 • hľadať donora a partnerov na podporu činnosti klubu
 • zamerať spoluprácu s rodičmi na osvetu a darcovstvo krvi
 • o aktivitách a činnosti Klubu ZMŠ informovať Územnú radu SČK v Leviciach

Článok 5

5. 1 Zmeny v Štatúte po prerokovaní na členskej schôdzi Klubu zdravých materských škôl predloží predsedníčka na schválenie Územnej rade SČK v Leviciach.

5. 2 Rada Klubu zdravých MŠ  

    -       Rada KZMŠ je 5 členná (predseda, podpredseda, 3 členovia)

    -       funkčné obdobie členov Rady sú 2 roky

    -       návrhy členov do Rady sa podávajú na pracovnom stretnutí (členskej schôdzi), alebo písomne, mailom

    -       voľba členov Rady môže byť tajným alebo verejným hlasovaním

    -       o forme hlasovania (tajné, verejné, jednotlivo každý kandidát, resp. spoločná kandidátka) rozhodnú

            členovia KZMŠ prítomní na pracovnom stretnutí

    -       členovia rady sú zvolení nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov

    -       členovia rady si zvolia funkcie na prvom zasadnutí a oznámia to členskej základni

 

Poznámka k Štatútu:

Vznik Klubu zdravých materských škôl: 14. 03. 2007 (Štatút + voľba Rady KZMŠ)

Aktualizácia štatútu a voľba novej Rady KZMŠ: 19. 11. 2011

Voľba Rady KZMŠ: 23. 03. 2015

 Štatút KZMŠ aktualizovaný a prerokovaný na pracovnom stretnutí: 01. 10. 2015

 

Štatút KZMŠ schválený ÚzS SČK Levice, dňa 1.10.2015

 

Rada Klubu zdravých materských škôl zvolená na pracovnom stretnutí 23. 03. 2015

1. Predsedníčka: Oľga Kurpašová, Mgr. (Členka ÚzS SČK, Levice)

2. Podpredsedníčka: Katarína Olejárová, (MŠ, Ul. P. O. Hviezdoslava 20, Levice)

3. Členka: Ľubomíra Mikulcová, Bc. (MŠ, Konopná ul. 8, Levice), zodpovedá za prezentáciu, publicitu klubu

4. Členka: Izabela Csordásová, (MŠ, Dopravná ul. 60, Levice), sprostredkovanie predaja členských známok

5. Členka: Natália Liptáková, Mgr. (MŠ, Perecká ul. 41, Levice), zapisovateľka